पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन


             


       उस्मानाबाद,दि.27(प्रतिनिधी):- येथील जिल्हा पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत , त्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी अर्ज करावेत असे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांनी केले आहेत .   जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत-2021 22 या अर्थिक वर्षासाठी (10 + 1) शेळ्यांचे गट वाटप करण्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत .  जिल्ह्यास एकूण 44 शेळी गटाचे उदिष्ठ आहे. शेळीगटाची एकूण प्रकल्प किंमत रुपये 1 लाख 3 हजार 545 रुपये असून ७५ टक्के अनुदान रुपये 77 हजार 659 रुपये  अनुज्ञेय राहील. यामध्ये शेळीगटाचा तीन वर्षाच्या विम्याचा समावेश आहे . शेळी गटाची खरेदी प्राधान्याने पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी आणि शेळी विकास महामंडळ यांच्याकडून करण्यात येईल.

  लाभार्थींची निवड:- दारिद्र रेषेखालील, अत्याल्प भूधारक, अल्प भूधारक,सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात चालू नोंद असलेले),महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र.१ ते ४ मधील) या प्राधान्य क्रमानुसार राहील. महिलांना ३० टक्के आणि दिव्यांगासाठी पाच  टक्के आरक्षण राहील. लाभार्थी निवड समिती, शेळी गट खरेदी समिती शासन नियमानुसार खरेदी प्रक्रिया पूर्ण  करण्यात येईल. योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सादर करावा. 

 जिल्हास्तरीय अनुसुचित जाती उपयोजने अंतर्गत अनुसूचित जाती, नवबौध्द लाभार्थ्यांना  पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण देण्यासाठी अर्ज  मागवण्यात येत आहेत. 

उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी प्रती तालुका ३० प्रशिक्षणार्थी या प्रमाणे एकूण २४० प्रशिक्षणार्थीचे उदिष्ठ आहे. पंचायत समितीस्तरावर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणार्थींची निवड अनुसुचित जाती मधून करण्यात येईल. त्यामध्ये ३० टक्के महिला  आणि पाच  टक्के अपंगासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धन विभागामार्फत विविध योजनाअंतर्गत लाभ घेतलेल्या लाभार्थींना प्रधान्याने प्रशिक्षण देण्यात येईल. प्रशिक्षण तीन दिवसांचे असेल.  शासन निर्णयानुसार प्रती प्रशिक्षणार्थी एक हजार  रुपये मर्यादेत (सर्व अनुषंगिक बाबीवर) खर्च करण्यात येईल.

अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज पशुवैद्यकीय दवाखान्यात दाखल करावयाचे आहेत. अर्जासोबत जातीचा दाखला, ग्राम पंचायत शिफारस, साक्षांकित फोटो , आधार कार्ड जोडणे आवश्यक आहे.

 जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत दुभत्या जनावरांच्या गटाचा पुरवठा करण्यासाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. 2021-22 या वर्षासाठी उस्मानाबाद जिल्ह्यास एकूण ५६ गाय, म्हैस गटाचे उदिष्ठ आहे.  गाय, म्हैस गटाची एकूण प्रकल्प किंमत रुपये ८५ हजार ०६१ रुपयांच्या ७५ टक्के शासन अनुदान ६३ हजार ७९६ रुपये  अनुज्ञेय राहील. यामध्ये तीन वर्षाच्या विम्याचा समावेश आहे. 

लाभार्थीची निवड : दारिद्र रेषेखालील,अत्यल्प भूधारक,अल्प भूधारक,सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात चालू नोंद असलेले), महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र.१ ते ४ मधील) या प्राधान्य क्रमानुसार राहील. महिलांना ३० टक्के आणि दिव्यांगासाठी पाच टक्के आरक्षण राहील. लाभार्थी निवड समिती, गाय गट खरेदी समिती आणि खरेदी प्रक्रिया शासन नियमानुसार पूर्ण करण्यात येईल. योजनेअंतर्गत लाभ  घेण्यासाठी अर्ज पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सादर करावा. 

 एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम अंतर्गत एकदिवसीय सुधारीत कुक्कुट पक्षांच्या पिल्लांचे गट वाटप करण्यासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम अंतर्गत ५० टक्के अनुदानावर एक दिवसीय सुधारीत कुक्कुट पक्षांच्या 100 पिल्लांचे गट वाटप करणेसाठी  2021-22 या वर्षासाठी एकूण 131 गटाचे उदिष्ठ आहे . प्रकल्प किंमत रुपये १६ हजार रुपये आहे. ५० टक्के शासकिय अनुदान म्हणजेच आठ हजार रुपये अनुज्ञेय राहील. यामध्ये  दोन हजार रुपयांची पिल्ले आणि सहा हजार रुपयांचे  खाद्य याचा समावेश आहे. उर्वरीत ५० टक्के लाभार्थी हिसा आठ हजात रुपयांमधून लाभार्थीने पक्षांचा निवारा, खाद्याची भांडी, पाण्याची भांडी, औषधी यावर खर्च करावयाचा आहे. 

लाभार्थींची निवड : दारिद्र रेषेखालील,भूमिहिन शेतमजूर (तलाठी यांचे भूमिहिन असल्याचे प्रमाणपत्र).  मागासवर्गिय (अनु. जाती/जमाती).अत्याल्प आणि अल्प भूधारक, या प्राधान्य क्रमानुसार राहील. महिलांना ३० टक्के आणि  दिव्यांगासाठी पाच टक्के आरक्षण राहील. लाभार्थी निवड समिती, शासनाने निश्चित केलेली आहे . योजने अंतर्गत लाभ  घेण्यासाठी अर्ज पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सादर करावा. 

 जिल्हा वार्षिक आदिवासी उप योजनेअंतर्गत शेळ्यांचे गट वाटप करण्यासाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत.

2021-22 या वर्षीसाठी एकूण १८ शेळी गटाचे उदिष्ठ आहे .  उस्मानाबाद जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत एकूण प्रकल्प किंमत  ७१ हजार २३९ रुपये आहे . ७५ टक्के अनुदान  ५३ हजार ४२९ रुपये अनुज्ञेय राहील. यामध्ये शेळीगटाचा तीन वर्षाच्या विम्याचा समावेश आहे. शेळी गटाची खरेदी प्राधान्याने पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ यांचेकडून करण्यात येणार आहे. 

लाभार्थीची निवड : दारिद्र रेषेखालील, अत्याल्प भूधारक, अल्प भूधारक,बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र.१ ते ४ मधील) या प्राधान्य क्रमानुसार राहील. ( सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात चालू नोंद असलेले),  महिलांना 30 टक्के दिव्यांगासाठी पाच  टक्के आरक्षण असणार आहे. लाभार्थी निवड समिती, शेळी गट खरेदी समिती शासनाने निश्चित केली आहे,  त्या प्रमाणे खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. योजनाअंतर्गत लाभ  घेण्यासाठी अर्ज पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सादर करावा. 

 जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजने अंतर्गत दोन दुधाळ जनावरांचा गट वाटप करण्यासाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत.

 उस्मानाबाद जिल्ह्यास 2021-22 या वर्षासाठी एकूण १५ गाय गट वाटपाचे  उदिष्ठ आहे . प्रकल्प किंमत ८ ५ हजार ६१ रुपये आहे . ७५ टक्के अनुदान म्हणजेच रुपये ६३,७९६/- अनुज्ञेय राहील. यामध्ये तीन वर्षाच्या विम्याचा समावेश आहे.

लाभार्थीची निवड:- (दारिद्र रेषेखालील, अत्याल्प भूधारक,  अल्प भूधारक, सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात चालू नोंद असलेले),  महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र.१ ते ४ मधील) या प्राधान्य क्रमानुसार राहील. महिलांना ३० टक्के व दिव्यांगासाठी ५ टक्के आरक्षण राहील. लाभार्थी निवड समिती, गाय गट खरेदी समिती शासनाने निश्चित केली आहे त्या प्रमाणे खरेदी प्रक्रिया पुर्ण करण्यात येईल. योजने अंतर्गत लाभ  घेण्यासाठी अर्ज पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सादर करावा. 

 अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थीना 100 एकदिवसीय सुधारीत कुक्कुट पक्षांच्या पिल्लांचे गट वाटप अर्ज मागणी :-

एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम अंतर्गत ५० टक्के अनुदानावर 100 एक दिवसीय सुधारीत कुक्कुट पक्षांच्या पिल्लांचे गट वाटप करणेसाठी सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण १२५ गटाचे उदिष्ठ असून प्रकल्प किंमत रुपये १६,०००/- आहे. ५० टक्के शासकिय अनुदान म्हणजेच रुपये ८,०००/- अनुज्ञेय राहील. यामध्ये रुपये २,०००/- ची पिल्ले व रु. ६,०००/- चे खाद्याचा समावेश आहे. उर्वरीत ५० टक्के लाभार्थी हिसा रुपये ८,०००/- मधून लाभार्थीने पक्षांचा निवारा, खाद्याची भांडी, पाण्याची भांडी, औषधी यावर खर्च करावयाचा आहे.

लाभार्थीची निवड :- दारिद्र रेषेखालील, भूमिहिन शेतमजूर (तलाठी यांचे भूमिहिन असल्याचे प्रमाणपत्र).मागासवर्गिय (अनु. जाती/जमाती).अत्याल्प व अल्प भूधारक, या प्राधान्यक्रमानुसार राहील. महिलांना ३० टक्के व दिव्यांगासाठी ५ टक्के आरक्षण राहील. 

लाभार्थी निवड समिती, शासनाने निश्चित केली आहे. योजने अंतर्गत लाभ  घेण्यासाठी अर्ज पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सादर करावा. 

 दुभत्या जनावरांना खाद्य उपलब्धतेसाठी सुधारणा कार्यक्रम (वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रम) :-

या योजने अंतर्गत १०० टक्के अनुदानावर दुभत्या  जनावरांना खाद्य उपलब्धतेसाठी सुधारणा कार्यक्रम (वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रम) अंतर्गत वैरण बियाणे वाटप करण्यासाठी 2021-22 या वर्षासाठी एकूण 875 लाभार्थीचे उदिष्ठ असून यामध्ये रुपये 1500/- मर्यादेत सुधारित वैरण बियाणे / ठोंबे  वाटप करण्यात येतील. 

      लाभार्थींची निवड:- अल्प, अत्यल्प भुधारक शेतकरी,  लाभार्थीकडे 3 ते 4 जनावरे असणे आवश्यक आहे.योजने अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सादर करावा.असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांनी  केले आहे.

                                                 

No comments:

Post a Comment