गोवाराज्यनिर्मीत उत्पादन शुल्क चुकविलेल्या विदेशी दारूचा साठा जप्त


 उस्मानाबाद - जिल्ह्यात गत दोन महिन्यापासुन जिल्हयात विविध ठिकाणी सामुहीक धाड सत्र आयोजीत करुन अवैध मद्य निर्मीती केंद्रावार कार्यवाही करण्यात येत आहे. जिल्हयातील अधिकारी सतर्क राहुन सदर मोहिमेत भरीव कामगीरी करीत आहेत.यातच दिनांक 15/12/2021 "रोजी मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार मौजे जेजला ता. भुम, जि. उस्मानाबाद येथील वैभव शत्रुघ्न् बनसोडे, वय 25 वर्षे हा" तिंत्रज- जेजला रोडवर जेजला शिवार जेजला ता. भुम, जि. उस्मानाबाद येथे त्यांचे फायदेसाठी अवैध रित्या गोवाराज्यनिर्मीत उत्पादन शुल्क चुकविलेले विदेशी दारुची विक्री करण्याच्या उद्देशाने वाहतुक करीत असल्याची खात्रीलायक बातमी मीळाली नुसार पी.जी.कदम, दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, भरारी पथक उस्मानाबाद/लातुर, व जवान आर. आर. गिरी, एम.पी.कंकाळ,व्ही.आय.चव्हाण यांचेसह गुप्त माहिती मिळालेल्या तिंत्रज - जेजला रोडवर जेजला शिवार जेजला ता. भुम, जि. उस्मानाबाद येथे प्रो. गुन्हेकामी छापा मारला असता आरोपी वैभव शत्रुघ्न् बनसोडे, वय 25 वर्षे हा तिंत्रज - जेजला रोडवर जेजला शिवार जेजला ता. भुम, जि. उस्मानाबाद यांचे ताब्यातुन प्रो. गुन्हयाचा नमुद एकुण रु.9,51,000/- रुपये किंमतीचा गोवाराज्यनिर्मीत उत्पादन शुल्क चुकविलेले विदेशी दारुची मद्याचा मुद्देमाल मिळुण आला.

जप्त मुद्देमाल खालीलप्रमाणे

 विदेशी दारु मॅकडॉल नं-1 व्हिस्की, 180 मी.लीच्या 240बॉटल अं.किं. (गोवा राज्य निर्मीत) रु. 38400/,एक महिंद्रा कंपनीची स्कॉरपिओ चारचाकी वाहन जीचा र.नं. MH-12-MR-7882 अं. किं. 9,00,000/, एक VIVO कंपनीचा S1 मोबाईल 12,600/

एकुण मु किंमत रु 9,51,000/

 सदर गुन्हयात मिळून आलेला आरोपी व इतर यांचे विरुध्द महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा 1949 चे (ई), 81,83,90 व 108 नुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. सदरचा मद्यसाठा तो कोणला विक्री करणार कलम 65-(अ) होतो याचा तपास केला जात आहे.सदरची कार्यवाही विजय चिंचाळकर, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, उस्मानाबाद यांचे मार्गदर्शनाखाली पी.जी. कदम, दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क,भ.प.उस्मानाबाद/लातुर, व जवान आर. आर. गिरी, एम.पी.कंकाळ, व्ही.आय.चव्हाण यांचे पथकाने केली आहे. सदर प्रकरणांचा पुढील तपास पी.जी. कदम दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, भरारी पथक उस्मानाबाद/लातुर हे करित आहेत.

No comments:

Post a Comment