राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची कारवाई; १ लाख ८२ हजाराचा मुद्देमाल जप्त

 


उस्मानाबाद
गत दोन महिन्यापासुन जिल्हयात विविध ठिकाणी सामुहीक धाड सत्र आयोजीत करुन अवैध मद्य निर्मीती केंद्रावार कार्यवाही करण्यात येत आहे. जिल्हयातील अधिकारी सतर्क राहुन सदर मोहिमेत भरीव कामगीरी करीत आहेत. यातच दिनांक. 13 जून  रोजी मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार मौजे रुईभर ता. जि. उस्मानाबाद व मौजे चिखली ता.जि. उस्मानाबाद येथील 1 ) गोराबा बंकट चव्हाण, वय 52 वर्षे, 2) प्रशांत शामसिंग रसाळ वय 38 वर्षे 3) तानाजी वसंतराव जठार वय 46 वर्षे. 4) ज्ञानदेव गणपती जाधव वय 60 वर्षे हे त्यांचे फायदेसाठी अवैध रित्या गोवाराज्य निर्मीत व फक्त गोवाराज्यात विक्रीसाठी असलेली विदेशी दारु व बनावट देशी दारु विनापरवाना देशी/विदेशी दारुची चोरटी त्याचे हॉटेल शेतकरी मौजे रुईभर ता.जि. उस्मानाबाद व मौजे चिखली ता.जि. उस्मानाबाद येथे विक्री करीत असल्याची खात्रीलायक बातमी मीळाली नुसार श्री.टि.एस. कदम, निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, भरारी पथक उस्मानाबाद/लातुर, श्री.पी.जी. कदम दुय्यम निरीक्षक, श्री. आर. आर. गिरी जवान श्री.एम.पी.कंकाळ,जवान, श्री. व्ही. आय. चव्हाण जवान यांचेसह गुप्त माहिती मिळालेल्या ठिकाणी प्रो. गुन्हेकामी छापामारुन झडती घेतली असता वरीलप्रमाणे नमुद चारही आरोपी यांचे ताब्यातुन प्रो. गुन्हयाचा नमुद एकुण रु.1.82 140/ रुपये किंमतीचा देशी/विदेशी मद्याचा मुद्देमाल मिळुण आला.
जप्त मुद्देमाल :

1) विदेशी मद्य इम्पेरिअल ब्ल्यु 180 मी.ली. क्षमतेच्या 96 बॉटल गोवाराज्य निर्मीत 2) विदेशी मद्य रिअल - 7 चे 750 मी.ली. क्षमतेच्या 04 बॉटल गोवाराज्य निर्मीत

3) देशी दारु स्पेशल संत्रा 180 मी.ली. क्षमतेच्या 2448 बॉटल बनावट देशी दारु
 4) आयबी, मॅकडॉल नं-1, व रॉयलस्टॅगची बनावट लेबल

5) आयबी, मॅकडॉल नं-1, व रॉयलस्टॅगची एकुण 310 बनावट बुच

वरील प्रमाणे गोवाराज्य निर्मीत व गोवाराज्यात विक्रीसाठी असलेली विदेशी दारु व बनावट देशी दारू विनापरवाना देशी/विदेशी दारुची अवैधारित्या आयात करुन विक्री करिता जवळ बाळगलेले विदेशी मद्याचे एकुण 53 बॉक्स (541 बॉटल) मद्यसाठा मिळुण आला आहे. सदर साठयाची एकुण किंमत रु.1,82,140/- ऐवढी आहे. सदर मद्यसाठा जप्त करण्यात आला आहे. सदर गुन्हयात मिळुण आलेला आरोपी व इतर यांचे विरुध्द महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा 1949 चे कलम 65-(अ) (ड) (ई),81,83,90 व 108 नुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. सदरचा मद्यसाठा तो कोणला विक्री करणार होतो याचा तपास केला जात आहे.
सदरची कार्यवाही मा.श्री. गणेश बारगजे, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, उस्मानाबाद यांचे मार्गदर्शनाखाली श्री.टि.एस. कदम, निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, भ.प.उस्मानाबाद/लातुर, श्री.पी.जी.कदम दुय्यम निरीक्षक, श्री. आर. आर. गिरी, जवान श्री. एम.पी. कंकाळ, जवान, श्री. व्ही. आय. चव्हाण जवान यांचे पथकाने केली आहे.
सदर प्रकरणांचा पुढील तपास श्री.टि.एस. कदम, निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, भरारी पथक उस्मानाबाद/ लातुर हे करित आहेत.

Post a Comment

Previous Post Next Post