उस्मानाबाद जिल्ह्याकरिता २३ ते २७ जुलैसाठी कृषि हवामान अंदाज व हवामान आधारित कृषि सल्ला पत्रिका

 उस्मानाबाद - प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई कडून प्राप्त झालेल्या हवामान अंदाजानुसार उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये पुढील पाच दिवस आकाश ढगाळ राहून दिनांक २३ व २४ जुलै, २०२२ रोजी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे.


Post a Comment

Previous Post Next Post